Εργαστήριο

Καταλυτικά και θερμικά συστήματα μετάκαυσης, Σύστημα καθαρισμού απαερίων

Βασική έκδοση εργαστηριακού μουφλοκάμινου L 5/11 με καταλύτη ΚΑΤ 50 βλέπε Σελίδα 12 Σύστημα καθαρισμού απαερίων με πλύση των δημιουργούμενων απαερίων διεργασίας

Κλίβανος-θάλαμος υψηλών θερμοκρασιών Ν 150/14 με καταλυτικό σύστημα μετάκαυσης

Θερμικό σύστημα μεάκαυσης

Καταλυτικά και θερμικά συστήματα μετάκαυσης KNV και TNV, Σύστημα καθαρισμού απαερίων

Για τον καθαρισμό του απαγόμενου αέρα, ιδίως κατά τη διαδικασία διαχωρισμού, η Nabertherm προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα συστήματα καθαρισμού απαερίων. Το σύστημα μετάκαυσης στερεώνεται στον σωλήνα εξαγωγής του κλιβάνου και συνδέεται αντίστοιχα στο σύστημα ρύθμισης και στη μήτρα προσπέλασης του κλιβάνου. Για ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις φούρνου, παρέχονται επίσης αυτόνομα συστήματα καθαρισμού απαερίων με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης και λειτουργίας.

Ο καταλυτικός καθαρισμός του αέρα εξαγωγής επιβάλλεται κυρίως για ενεργειακούς λόγους, όταν κατά τη διαδικασία διαχωρισμού απαιτείται ο καθαρισμός αποκλειστικά καθαρών ενώσεων υδρογονάνθρακα στον αέρα. Σε περιπτώσεις που ο καθαρισμός αφορά μεγάλες ποσότητες απαερίων διαχωρισμού στον αέρα ή υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής του καταλύτη από τα απαέρια, επιβάλλεται η εγκατάσταση θερμικών συστημάτων μετάκαυσης. Και κατά το διαχωρισμό υπό όχι αναφλέξιμων ή αναφλέξιμων αερίων προστασάις ή αντίδρασης εφαρμόζεται η θερμική μετακαύση.

Το σύστημα καθαρισμού απαερίων χρησιμοποιείται συχνά σε περίπτωση μεγαλύτερων ποσοτήτων απαερίων που δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστούν με φλόγα καύσης απαερίων ή με θερμική μετάκαυση. Τα απαέρια οδηγούνται μέσα από σύστημα πλύσης με νερό και εξέρχονται ως συμπύκνωμα.

Καταλυτικά συστήματα μετάκαυσης KNV

 • Ενδεδειγμένα για διαδικασίες διαχωρισμού στον αέρα αποκλειστικά με οργανικά απαέρια
 • Καταλυτικός καθαρισμός των άκαυτων υδρογονανθράκων και διάσπαση στα μη τοξικά φυσικά συστατικά τους
 • Συμπαγές περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης για την προθέρμανση των απαερίων στη βέλτιστη θερμοκρασία αντίδρασης για τον καταλυτικό καθαρισμό
 • Καθαρισμός σε διαφορετικές θέσεις της κυψελοειδούς δομής του καταλύτη εντός της εγκατάστασης
 • Θερμοστοιχεία για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των ακατέργαστων αερίων, του κυψελοειδούς αντιδραστήρα και του στομίου εξαγωγής
 • Ελεγκτής υπερθέρμανσης με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία απενεργοποίησης για προστασία του καταλύτη
 • Απευθείας σύνδεση μεταξύ του σωλήνα εξαγωγής απαερίων του κλιβάνου διαχωρισμού και του ανεμιστήρα απαερίων με αντίστοιχη σύνδεση στο συνολικό σύστημα ανάλογα με τη ρύθμιση και τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ασφαλείας
 • Αντιστοιχία μεγέθους καταλύτη προς την ποσότητα απαερίων
 • Στόμια μέτρησης για μετρήσεις καθαρού αερίου (FID)

Θερμικά συστήματα μετάκαυσης TNV

 • Ιδανικό για τη διαδικασία διαχωρισμού σε αέρα με μεγάλες ποσότητες απαερίων, απότομα εξερχόμενων απαερίων, απαερίων μεγάλου όγκου ή για διαδικασίες διαχωρισμού υπό μη αναφλέξιμα ή αναφλέξιμα αέρια προστασίας ή αντίδρασης
 • Θερμική διάσπαση των απαερίων μέσω καθαρισμού με φλόγα σε θερμοκρασίες έως και 850 °C
 • Θέρμανση με χρήση συμπαγούς καυστήρα αερίου με αυτόματη έναυση
 • Θερμοστοιχεία στον χώρο καύσης και στο στόμιο εισαγωγής του ακατέργαστου αερίου
 • Ρυθμιζόμενος ελεγκτής υπερθέρμανσης για προστασία του θερμικού συστήματος μετάκαυσης
 • Αντιστοιχία μεγέθους καταλύτη προς την ποσότητα απαερίων
 • Στόμια μέτρησης για μετρήσεις καθαρού αερίου (FID)