Laboratorium

Systemy do dopalania katalitycznego i termicznego, Skruber spalin

Standardowy laboratoryjny piec muflowy L 5/11 z katalizatorem KAT 50 zob. strona 12 Skruber spalin do czyszczenia poprzez wymywanie dla powstałych po procesie gazów

Piec komorowy N 150/14 z instalacją dopalania katalitycznego

Instalacja do dopalania termicznego

Systemy do dopalania katalitycznego i termicznego KNV i TNV, Skruber spalin

Do oczyszczania powietrza zużytego, zwłaszcza w procesie wypalania lepiszcza, firma Nabertherm oferuje systemy oczyszczania spalin specjalnie dostosowane do specyfiki procesu. System dopalania spalin jest podłączony na stałe do króćca wylotu gazów pieca i odpowiednio zintegrowany w układzie regulacji i macierzy bezpieczeństwa pieca. Dla istniejących instalacji piecowych dostępne są również systemy oczyszczania spalin pracujące niezależnie od pieca, z osobną regulacją i funkcjami obsługi.

Katalityczne metody oczyszczania powietrza zużytego są zalecane przede wszystkim ze względów energetycznych, jeżeli w procesie wypalania lepiszcza w powietrzu mają być oczyszczone wyłącznie czyste związki węglowodorowe. Do oczyszczania dużych ilości gazów z procesu wypalania lepiszcza w powietrzu, albo w razie niebezpieczeństwa uszkodzenia katalizatora przez gazy należy stosować systemy dopalania termicznego. Podczas wypalania lepiszcza w atmosferze gazów ochronnych lub chemicznie czynnych również dochodzi do termicznego dopalania.

Skruber spalin ma zastosowanie wtedy, gdy powstają duże ilości spalin lub gdy powstają spaliny, których nie da się poddać obróbce wtórnej za pomocą pochodni do dopalania spalin lub dopalania termicznego. Spaliny są prowadzone przez natrysk wodny i są wytrącane w postaci kondensatu.

Katalityczne systemy dopalania KNV

 • Optymalne do procesów wypalania lepiszcza w powietrzu, w których powstają wyłącznie spaliny organiczne
 • Katalityczne oczyszczanie niedopalonych węglowodorów i ich nietrujących, naturalnych składników
 • Zabudowa w kompaktowej obudowie ze stali szlachetnej
 • Ogrzewanie elektryczne do podgrzewania wstępnego spalin do optymalnej temperatury reakcji dla oczyszczania katalitycznego
 • Oczyszczanie w różnych warstwach klastrów katalizatora w obrębie urządzenia
 • Termoelementy do pomiaru temperatury gazu surowego, klastrów reakcyjnych i wylotu
 • Ogranicznik temperatury z nastawianą temperaturą wyłączania do ochrony katalizatora
 • Bezpośrednie połączenie między króćcem wylotowym pieca do wypalania lepiszcza a wentylatorem spalin z odpowiednim połączeniem do całego systemu regulacji i techniki bezpieczeństwa
 • Wymiary katalizatora w zależności od ilości produkowanych spalin
 • Króciec pomiarowy do pomiarów gazu czystego (FID)

Systemy do dopalania termicznego TNV

 • Optymalnie dostosowany do procesów wypalania lepiszcza realizowanych w otoczeniu powietrza, podczas których powstaje duża ilość spalin, spaliny wydostają się uderzeniowo lub występują duże strumienie przepływu, lub do procesów usuwania spoiw w atmosferze niepalnych lub palnych gazów ochronnych lub gazów chemicznie czynnych
 • Rozkład termiczny spalin poprzez spalanie w temperaturach do 850 °C
 • Ogrzewanie palnikiem kompaktowym z automatem paleniskowym
 • Termoelementy w komorze spalania i we wlocie gazu surowego
 • Ogranicznik temperatury do ochrony dopalania termicznego
 • Wymiary w zależności od ilości spalin
 • Króciec pomiarowy do pomiarów gazu czystego (FID)