Στοιχεία

Όμιλος Nabertherm
Μητρική εταιρεία: Nabertherm GmbH
Κεντρικό κατάστημα: Βιομηχανικοί φούρνοι· πρωτοποριακές λύσεις θερμικής κατεργασίας στα μέτρα σας
Έτος ίδρυσης: 1947, οικογενειακή εταιρεία
Κύκλος εργασιών: 60 Mio EUR
Υπάλληλοι: 500
Πελάτες: 150.000 παγκοσμίως
Συγγενικές εταιρείες: Hermes
Οργάνωση πωλήσεων:

Nabertherm Ltd. (Shanghai)
Nabertherm SARL, France
Nabertherm Italia, Italy
Nabertherm Switzerland AG
Nabertherm Ltd., UK
Nabertherm Inc., USA
Nabertherm Ibérica, Spain
Nabertherm Benelux, The Netherlands


Για τις υπόλοιπες χώρες βλ. Πωλήσεις παγκοσμίως

Έδρα: Lilienthal
Ειρηνοδικείο της πόλης Walsrode, HRB 121582
Διοίκηση: Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου: Timm Grotheer
Πρόεδρος εποπτικού συμβουλίου: Martin Naber