Στοιχεία

Όμιλος Nabertherm
Μητρική εταιρεία: Nabertherm GmbH
Κεντρικό κατάστημα: Βιομηχανικοί φούρνοι· πρωτοποριακές λύσεις θερμικής κατεργασίας στα μέτρα σας
Έτος ίδρυσης: 1947, οικογενειακή εταιρεία
Κύκλος εργασιών: 50 Mio EUR
Υπάλληλοι: 500
Πελάτες: 150.000 παγκοσμίως
Συγγενικές εταιρείες: Hermes
Οργάνωση πωλήσεων: Nabertherm Ltd. (Shanghai)
Nabertherm SARL, France
Nabertherm Italia, Italy
Nabertherm Switzerland AG
Nabertherm Ltd., UK
Nabertherm Inc., USA
Nabertherm Ibérica, Spain

Για τις υπόλοιπες χώρες βλ. Πωλήσεις παγκοσμίως
Έδρα: Lilienthal
Ειρηνοδικείο της πόλης Walsrode, HRB 121582
Διοίκηση: Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου: Friedrich-Wilhelm Wentrot
Πρόεδρος εποπτικού συμβουλίου: Martin Naber